Về trò chơi «Moonlights»

Mục tiêu của trò chơi là xây dựng một cấu trúc chạm vào mặt trăng trong vài giây. Đặt các nút bằng chuột của bạn và cố gắng chạm vào mặt trăng.