Về trò chơi «Fly Buster»

Lấy flapper và giết tất cả Ruồi. Nhắm chuột của bạn và bắt chúng bằng nút chuột trái. Trò chơi sẽ kết thúc nếu bạn bắn trượt hơn 4 con ruồi.