Về trò chơi «Walkinator»

Walkinator là một công cụ hộp cát tạo ra các sinh vật ngẫu nhiên. Không chắc nên bắt đầu từ đâu? Đọc hướng dẫn và chế tạo khung tập đi với các công cụ cho sẵn hoặc tạo sinh vật ngẫu nhiên bằng cách nhấp vào nút "tạo sinh vật ngẫu nhiên". Sẵn sàng? Hãy để Walkinator đi bộ!